پنجشنبه دهم فروردین ماه

ورزش روستایی

جام بزرگ پرچم، شور و اشتیاق را به روستاها برگردانده است

بیش از سیصد هزار نفر در قالب ۲۷۲۸۸ هزار تیم در اولین دوره مسابقات جام پرچم شرکت کردند و این نوید رشد ، شور ،اشتیاق و پویایی در بین ساکنین مناطق روستایی را به همراه خواهد داشت.