سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

مسئولان کشوري بر احياء و حفظ بازيهاي سنتي ايرانيان بکوشند و آن را گسترش دهند‏

.