جمعه هشتم اسفند ماه

محمد تقی امیری خراسانی

رئیس فدراسیون

فرهاد نژاد فصیحی

سرپرست دبیری فدراسیون