شنبه پنجم آذر ماه

برگزاری جلسه فنی مسابقات قوی تنان روستایی و عشایر کشور به میزبانی استان البرز

با حضور نمایندگان ۱۰ استان جلسه فنی جام روستاورز به میزبانی استان البرز برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی ، محلی و به نقل از هیات استان البرز ؛ با حضور رضاخانی رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی ، محلی استان البرز جلسه فنی مسابقات قوی تنان روستایی و عشایر کشور با حضور نمایندگان ۱۰ استان برگزار شد.