شنبه پنجم آذر ماه
سید مصطفی جمشیدی سرپرست آموزش و پرورش عشایری استان اردبیل؛

بازیهای بومی و محلی گسست فرهنگی را از بین برده و باعث بازیابی هویت سنتی می شود

سرپرست آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بازیهای بومی و محلی گسست فرهنگی را از بین برده و باعث بازیابی هویت سنتی می شود

به گزارش سایت خبری فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و به نقل از هیات روستایی استان اردبیل، مصطفی جمشیدی سرپرست آموزش و پرورش عشایری در دیدار با علی تقی زاده رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اردبیل با اشاره به همکاری و انعقاد تفاهم نامه با هیات استانی برای برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی در بخش ورزش عشایری گفت:بازیهای بومی محلی می تواند گسست فرهنگی را از بین برد و باعث بازیابی هویت های سنتی در بین نسل امروز شود.
سرپرست آموزش و پرورش عشایری افزود:اهمیت در پرداختن به بازیهای بومی و محلی و آئیین های سنتی می تواند در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی دربین جوانان و جوامع عشایری کمک کند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه باید نشاط و شادابی را در بین دانش آموزان ترویج دهیم اضافه کرد:احیای بازیهای بومی و محلی و آئین های سنتی در بین دانش آموزان می تواند نشاط و شادابی را در بین دانش آموزان ترویج دهیم و اهمیت و هویت مردمی بودن این ورزش را در بین دانش آموزان تقویت کنیم.
وی تصریح کرد:تعامل و همکاری بین دستگاهی برای برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی در بین جامعه عشایری و تخصصی کردن آن اهمیت ویژه ای دارد و باید کیفیت ورزش در این حوزه را تقویت بخشیم.