یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه
با حکم تقی زاده رئیس هیات روستایی و بازیهای بومی و محلی استان اردبیل

جعفر زاده به عنوان رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان اردبیل شد

با حکم تقی زاده رئیس هیات روستایی و بازیهای بومی و محلی استان اردبیل، جعفر زاده به عنوان رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان اردبیل شد.

به گزارش سایت فدراسیون روستایی و بازیهای بومی و محلی و به نقل از روابط عمومی هیات استان اردبیل، بنا به پیشنهاد جمال پیله ور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل و با تائید و حکم علی تقی زاده رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اردبیل ، رضا جعفر زاده به عنوان رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان اردبیل منصوب شد .