شنبه پنجم آذر ماه

مسابقات بومی محلی دال پلان و لی لی مهارتی و هفت سنگ به مناسبت اعیاد قربان و غدیر در یگان ویژه استان مرکزی برگزار شد

دال پلان و لی لی مهارتی و هفت سنگ در یگان ویژه ی استان مرکزی

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر یک دوره مسابقات بومی و محلی توسط هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی
در رشته های (( دال پلان ، لی لی مهارتی و هفت سنگ )) در یگان ویژه ی استان مرکزی
با حضور داوران استانی
آقایان رحمانی ، عزیزی ، جعفری ، الطافی ،چگینی ، داوود آبادی و علی محمدی 
و همچنین ۵۶ شرکت کننده برگزار و به نفرات برتر هدایایی اهدا گردید .
 ————————————————————
رشته ی دال پلان :
تعداد تیم های شرکت کننده ۶ تیم
تعداد ورزشکاران ۱۸ نفر

مقام اول : ستاد گردان مالک 
مقام دوم : نوپو
————————————————————-
رشته ی لی لی مهارتی انفرادی:
تعداد ورزشکاران ۲۰ نفر

مقام اول : نوپو
مقام دوم :  گروهان موتور سوار
————————————————————-
رشته ی هفت سنگ انفرادی :
تعداد ورزشکاران ۱۸ نفر

 مقام اول : نوپو 
مقام دوم : گروهان پیاده

 روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی