یکشنبه دهم اسفند ماه

دومین جلسه کار گروه میراث فرهنگی ناملموس در بخش ورزشی

دومین جلسه کار گروه میراث فرهنگی ناملموس در بخش ورزشی در دفتر معاونت فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر احمدی،دکتر جعفری و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد

دومین جلسه کار گروه میراث فرهنگی ناملموس در بخش ورزشی در دفتر معاونت فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر احمدی،دکتر جعفری و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.در این جلسه ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی گزارشی از فعالیت های فدراسیون ارائه نمودند