شنبه بیست و یکم فروردین ماه

مراسم قرکشی جام فوتبال روستایی بخش مهران شهرستان بندرلنگه در شهر لمزان

مراسم قرکشی جام فوتبال روستایی بخش مهران شهرستانبندرلنگه در شهر لمزان

بع  گزارش  روابط عمومی هئیت بازیهای بومی و محلی   استان هرمزگان :مراسم قرکشی جام فوتبال روستای بخش مهران بندرلنگه در شهر لمزان با شرکت تیمهای ۱ کنخ ۲ لمزان۳ گنایی ۴ تمب سبک ۵ سیاتک ۶ کوردان ۷ هراه۸ خورچاه ۹ اسلام آباد   با حضور  عبدالطیف فاریابی رئیس هئیت بازیهای بومی و محلی  شهرستان بندرلنگع  و مسئولین   هئیت فوتبال و کمیته های  این هئیت برگزار گردید .