شنبه بیست و یکم فروردین ماه

نخستین جلسع هئیت بازیهای بومی و محلی هرمزگان برگزار شد

نخستین جلسع هئیت بازیهای بومی و محلی هرمزگان برگزار شد

بع گزارش  نمک پور  روابط عمومی هیئت بازهیای بومی و محلی استان هرمزگان

نخستین جلسع هییت بازیهای بومی ومحلی استان هرمزگان درسال۹۷ باحضور جعفرمتقی رییس هییت بازیهای بومی ومحلی استان هرمزگان و رییس اداره ور زش و جوانان شهرستان میناب با حضور روسای هییت های بازیهای بومی ومحلی شهرستانهای استان هرمزگان دردفترمعاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان برگذارگردید....