شنبه بیست و یکم فروردین ماه

تبریک سال ۱۳۹۷

حافظ گشوده ام، وچه زیباست فال تو حتما قشنگ میشود امسال حال تو با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو با آرزوی بهترینها در سال جدید سال نو مبارك

حافظ گشوده ام، وچه زیباست فال تو

حتما قشنگ میشود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل

فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

 

با آرزوی بهترینها در سال جدید

سال نو مبارك