شنبه بیست و یکم فروردین ماه

برگزاری یکدوره مسابقات فوتبال زمین خاکی به مناسبت تعطیلات نوروز در سرچهان بوانات

به مناسبت تعطیلات نوروز یک دوره مسابقات فوتبال زمین خاکی در بخش سرچهان بوانات بین 16 تیم بین تیمهای شاهدمروشکان-قلات-قاسم آباد-ساغویه-شهید دمیری چناروئیه-وحدت توجردی-پارس ده زیارت-امید مروشکان-شهدای ده زیارت-شهید بیاتی نویه-شهید مطهری چناروئیه-برق مروشکان-شهید جلالی نویه-شهرداری حسامی-ثمین سنگ توجردی وبرازجان برگزار گردید که در پایان تیمهای نویه- شهید دمیری چناروئیه-شهید مطهری چناروئیه و شاهد مروشکان به ترتیب به مقامهای اول تا چهارم دست یافتند.مسابقات نهایی در روز 12 فروردین برگزار گردید.

به مناسبت تعطیلات نوروز یک دوره مسابقات فوتبال زمین خاکی  در بخش سرچهان بوانات بین 16 تیم بین تیمهای شاهدمروشکان-قلات-قاسم آباد-ساغویه-شهید دمیری چناروئیه-وحدت توجردی-پارس ده زیارت-امید مروشکان-شهدای ده زیارت-شهید بیاتی نویه-شهید مطهری چناروئیه-برق مروشکان-شهید جلالی نویه-شهرداری حسامی-ثمین سنگ توجردی وبرازجان برگزار گردید که در پایان تیمهای نویه- شهید دمیری چناروئیه-شهید مطهری چناروئیه و شاهد مروشکان به ترتیب به مقامهای اول تا چهارم دست  یافتند.مسابقات نهایی در روز 12 فروردین  برگزار گردید.