شنبه بیست و یکم فروردین ماه

اولین جشنواره بازیهای بومی و محلی در منطقه ساحلی بحرکان

اولین جشنواره بازیهای بومی و محلی در منطقه ساحلی بحرکان شهرستان هندیجان،استان خوزستان با اجرای بازیهای هفت سنگ،شالی کو،تیروکمان سنتی،کشتی محلی،اش تی تی،طناب کشی،مچ اندازی،لی لی،یه قل دوقل و الختر، در دو بخش آقایان و بانوان،با اجرای موسیقی محلی منطقه،مورخ ۴ الی ۶ فروردین برگزار شد.